Switchade spänningsaggregat - Tekniska termer


Auto-range ingång
(Auto range)
Spänningsaggregaten har automatisk avkänning av den anslutna nätspänningen, s.k. auto-range ingång. Inspänningsområdet är brett från 84-264 VAC och 120-370 VDC och klarar dom flesta nätspänningar i världen vilket underlättar vid export.

Startström (Inrush-current)
Den toppström som uppstår när spänningsaggregatet startas, på grund av uppladdningen av kondensatorerna. Begränsas medelst speciella elektroniska limitorer, utan vilka startströmmen begränsas enbart av ingångskretsens impedans.

Primär säkring (Primary fuse)
Vadsbos spänningsaggregat är normalt utrustade med en finsäkring på ingångssidan alternativt en elektronisk skyddkrets. Vid anslutning till nätet bör aggregatet föregås av en 10 A säkring med B-karaktäristik för att undvika att startströmmen utlöser säkringen.

Effektfaktor, cos fi (Power factor)
Förhållandet mellan verklig effekt och synbar effekt. Beroende på att ingångsströmmen avviker från en perfekt sinus-form är effektfaktorn normalt mindre än 1. Avvikelserna orsakas av att spänningsaggregatet tar sin ström i form av kortvariga och höga strömpulser som genereras tillbaka till nätet som övertoner. (se vidare PFC, Power Factor Corrector)

PFC
När det gäller gränsvärden för övertoner(se effektfaktor) som genereras tillbaka till nätet gäller normen EN-61000-3-2. Normen omfattar nätanslutna spänningsaggregat med en ineffekt mellan 75-1000 W och ingångsspänning om min 220 VAC. För att uppfylla normen krävs på vissa aggregat ett filter som dämpar övertonerna. Två olika filter används, aktivt filter och passivt filter. Samtliga Vadsbos aggregat upfyller normen.

Hålltid (Hold-up time)
Den tid under vilken spänningsaggregatets utgångsspänning fortfarande är reglerad fastän ingångsspänningen har upphört(delar av en sinusvåg).

Starttid
Den tid spänningsaggregatet behöver för att uppnå 90 % av nomnell utgångsspänning
efter tillslag.

Stigtid
Den tid som spänningsaggregatet behöver för att gå från 10% av nominell utgångsspänning
till 90 %

Effektreserv (Power reserve)
Vissa av nätaggregat har en effektreserv på 20-25 %. Detta innebär att man kan ta ut en högre ström än den nominella under en viss tid, beroende på omgivningstemperaturen.

Nominell utgångsspänning (Nominal output voltage)
Den utgångsspänning som är specificerad för spänningsaggregatet (märkspänning). Spänningen kan justeras inom vissa gränser under och över nominellt värde enligt uppgifter för respektive produkt.

Reaktionstid (Response time)
Den tid aggregatet behöver efter en viss lastförändring för att återställa utgångsspänningen inom specificerade toleranser

Rippel (Ripple)
Mäts i mVpp, (peak to peak)

Verkningsgrad (Efficiency)
Förhållandet mellan utgångseffekt och ingångseffekt uttryckt i %. Specificeras normalt vid max. last och nominell ingångsspänning. Verkningsgraden är en av de viktigaste egenskaperna hos ett spänningsaggregat. Differensen mellan ingångs- och utgångseffekt konverteras till värme. Högre verkningsgrad innebär därför mindre värmeförluster och högre livslängd. Aggregaten i Vadsbos program har hög verkningsgrad.

Effektminskning (Power derating)
Den nödvändiga minskningen av utgångseffekten under givna förhållanden ex.vis när en viss temperatur överskrids. Anges i mA/°C.

Lastreglering (Load regulation)
Förändringar i utgångsspänningen som en följd av en given förändring i lasten vid den specificerade utgångseffekten.

Linjereglering (Line regulation)
Förändringar i utgångsspänningen som en följd av en given förändring i ingångsspänningen allting annat lika.

Arbetssätt, skydd
Spänningsaggregatens arbetssätt utanför specificerade utgångsvärden sker med användning av olika metoder som är av betydelse för hur aggregatet hanterar olika störningar från nät eller last. Aggregatens arbetssätt framgår av respektive produktblad. Samtliga spänningsaggregat har skydd mot kortslutning, överlast, övertemperatur och överspänning.

Konstantström (Constant current mode)
När nominell utgångsström överskrids, ställer aggregatet in sig på konstantström läge. Strömmen blir konstant medan spänningen sjunker.

Reduktion (Fold-back mode)
När aggregatets nominella utgångsström överskrids, sjunker såväl spänning som ström.

Omstart (Hick-up mode)
När aggregatets nominella utgångsström överskrids, stänger aggregatet av. Aggregatet försöker sedan med jämna tidsintervall att starta för att se om överlasten fortfarande kvarstår. När överlasten är avlägsnad återtar aggregatet automatiskt driften.

Avstängning (Switch-off mode)
Vid överlast stänger aggregatet av och måste startas manuellt efter att överlasten avlägsnats

Kortslutningsskydd (Short circuit protection)
Spänningsaggregatets skydd mot överlast och kortslutning. Flera metoder används. (Se arbetssätt, skydd)

Överströmsskydd Spänningsaggregatets skydd mot överlast beroende på för hög utgångsström. (Se kortslutningsskydd)

Arbetstemperatur (Working temperatur)
Det temperaturområde inom vilket aggregatet tllåts arbeta. (se även Effektminskning)

Omgivningstemperatur (Ambient temperature)
Omgivningens lufttemperatur i vilken spänningsaggregatet arbetar. Mäts normalt ca 10 mm under aggregatet.

Temperatur-koefficient (Temperature coefficient)
Förändring av utgångsspänningen beroende på en given temperturförändring.

Kylning (Cooling)
Avlägsnandet av den värme som produceras av effektförluster i elektroniska komponenter i spänningsaggregatet. Åtskillnad görs mellan strålning och konvektion. (Naturlig respektive medelst fläkt)

Förvaringstemperatur (Strorage temperature)
Det temperaturområde inom vilket spänningsaggregatet kan förvaras(ej arbeta) utan skadlig inverkan.

Isolationsspänning (Isolation voltage)
Isolationsspänning är den maximalt tillåtna spänningen mellan ingångs och utgångssidan (två isolerade kretsar)

Elsäkerhet
Vadsbos spänningsaggregat uppfyller gällande normer för elsäkerhet

EMC
Vadsbos spänningsaggregat uppfyller gällande EMC-normer för emmision och immunitet. (Se vidare radiostörning)

Radiostörning (Radio interference)
Oönskad högfrekvent energi som skapas av spänningsaggregatets switchkomponenter. Åtskillnad görs mellan ledningsstörning och strålningsstörning. Ledningsstörning reduceras till tillåtna värden med hjälp av filter, strålningsstörning minimeras med ett lämpligt kretskort såväl som medelst skärmning.

Mekanisk design
Spänningsaggregaten har små yttermått vilket ger mer plats i kopplingsskåp mm. Aggregaten är försedda med DIN-skenefäste för 35 mm DIN-skena. Chassit är ufört i metall på vissa aggregat och vissa är tillverkade i plast, se närmare respektive produktinformation